YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Musiikkikasvatuksen valinneet – Mukava ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

TARKOITUS
Killan tarkoituksena on Oulun yliopistossa musiikin aineenopettajakoulutuksessa opiskelevien ja opiskelleiden henkilöiden oman ammattitaidon kehittäminen, jäsentensä yhteenkuuluvuuden ja toveruuden lisääminen ja virkistystoimesta huolehtiminen. Lisäksi kilta pyrkii luomaan ja edistämään yhteistyötä muiden taidealan ainejärjestöjen kanssa ja rikastuttamaan Oulun kaupungin sekä muun Pohjois-Suomen musiikkielämää.

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää konsertteja sekä esiintyy akateemisissa ja muissa tilaisuuksissa. Kilta järjestää koulutus-ja kurssitilaisuuksia, harjoitusleirejä ja illanviettoja. Kilta voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi kilta voi kantaa jäsenmaksuja, koota ja vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää juhlia, konsertteja, ohjelmapalvelua ja asianmukaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia. Killan jäsenet eivät ota esiintymisestään palkkiota killan järjestämissä tilaisuuksissa. Ulkopuolisia voidaan palkata sopimuksen mukaan erikseen. Kilta voi omistaa kiinteää omaisuutta.

JÄSENET
Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Oulun yliopistossa musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa opiskeleva henkilö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai yhteisö, joka killan toiminnan tukemiseksi suorittaa killan syyskokouksessa määräämän jäsen-, vuotuis-, kerta- tai ainaismaksun. Valmistunut jäsen voi pysyä jäsenenä ilman äänioikeutta maksamalla jäsenmaksun. Kunniajäseneksi kilta voi kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt killan tarkoituksen toteutumista tai jolle kilta muuten tahtoo osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsenyys on elinikäinen ilman jäsenmaksuvelvoitetta. Kannatus- ja kunniajäsenet hyväksyy killan kokous.

JÄSENTEN OIKEUDET
Kaikilla killan jäsenillä on oikeus osallistua killan järjestämiin tilaisuuksiin. Killan kokouksissa vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Vaalikelpoisia killan vakinaisiin elimiin ja toimihenkilöiksi ovat vain killan varsinaiset jäsenet.

JÄSENTEN VELVOLLISUUDET
Varsinaisten jäsenten velvollisuutena on kunkin osaltaan toteuttaa killan tarkoitusta.

EROTTAMINEN
Jäsen, joka haluaa erota killasta, tehköön tästä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoituksen killan kokouksen pöytäkirjaan. Asianomaisen jäsenyys lakkaa sen toimintavuoden päättyessä, jona eroilmoitus on tehty. Jos killan jäsen ei suorita jäsenmaksuaan kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä voidaan jäsenen katsoa eronneen killasta. Mikäli jäsen on muutoin jättänyt toteutumatta ne velvoitukset, joihin on sitoutunut tai jos jäsen on toiminut kiltaa vahingoittavalla tavalla, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Erottamispäätöksestä on jäsenellä oikeus valittaa killan kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Jos killan kokous hyväksyy tarpeelliseksi katsomansa selvitykset vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä, erottamispäätös tulee voimaan heti ja muussa tapauksessa se raukeaa.

KILLAN PUHEENJOHTAJA
Killan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja.

HALLITUS
Hallituksen tehtävänä on kutsua killan kokous koolle, valmistella killan kokoukselle esiteltävät asiat, toimeenpanna killan kokouksien tekemät päätökset sekä päättää ulkopuolisille maksettavista palkoista. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittavat hallituksen puheenjohtaja ja 5-10 jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan syyskokouksen lopussa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, paitsi 01.06. – 31.08. välisenä aikana.

10§

KOKOUKSET
Kilta kokoontuu toimintavuotenaan, joka on kalenterivuosi; kevätkokoukseen lukuvuoden loppuun mennessä jasyyskokoukseen syksyllä lukukauden loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin killan kokous itse tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun kokouksen pitämistä on asianmukaisesti vaadittu.

11§

KILLAN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
4) Käsitellään hallituksen kertomus killan edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
5) Käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilija vastuuvelvollisille.
7) Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot.
8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4) Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
5) Käsitellään seuraavan vuoden talousarvio.
6) Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt kalenterivuodeksi kerrallaan.
7) Määrätään jäsenmaksujen suuruus.
8) Päätetään killan edustajien matkustustavasta ja korvauksista.
9) Päätetään killan kokousten kokouspalkkioiden suuruus ja luottamushenkilöiden palkkiot.
10) Valitaan killan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 2019, Puheenjohtajana Loviisa Minkkinen